Kontakt
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

O przedszkolu

 

       Publiczne Przedszkole
w Dobrzeniu Wielkim

 

 

 

              Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim to placówka z wieloletnią tradycją, istniejąca już od ponad 70 lat. Mieści się w budynku piętrowym wolno stojącym , przy ul. Kościelnej 1. Jest przedszkolem 5-oddziałowym. Posiada stołówkę dla wszystkich dzieci . Pracuje od godz. 6.30 do 16.15, zgodnie z potrzebami rodziców. Dysponuje salami bogato wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i zabawki , estetycznymi łazienkami i funkcjonalną szatnią dla dzieci. Do przedszkola uczęszcza około 125 dzieci.

 

Statut przedszkola 2017r.

Statut przedszkola 2018r.

WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU - ROK SZKOLNY 2014-2015

WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU - ROK SZKOLNY 2015-2016

WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU - ROK SZKOLNY 2016-2017

 

 

Historia przedszkola

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE w Dobrzeniu Wielkim

 

Początki tego przedszkola sięgają lat trzydziestych. Z początkiem października 1932 roku ukończono i poświęcono nowy klasztor św. Franciszka, budowany przez pięć miesięcy. Klasztor powstał dzięki staraniom ruchliwego księdza dziekana Franciszka Poziemby. Po uroczystym poświęceniu obiektu ksiądz dziekan oddał nowy klasztor Siostrom Franciszkankom z Monasteru i życzył im hojnego błogosławieństwa dla ich pracy „około chorych, starców i dziatek parafii wielkodobrzeńskiej”.

Z jednej salki klasztoru utworzono oddział przedszkolny o charakterze religijnym. Opiekowały się nim i uczyły siostry zakonne. Był to rodzaj ochronki dla biednych dzieci i sierot całkowicie utrzymywany przez władze kościelne. W roku 1933 w przedszkolu sióstr Franciszkanek pojawiły się pierwsi przedszkolacy. Pierwszymi wychowawczyniami były: siostra Cromacja i Dobrzenianka - Weronika Waindok. W 1935r. dzieci rocznika 1929 pożegnały przedszkole. Działania wojenne dokonały niewielkich spustoszeń więc klasztor ocalał.

Po wyzwoleniu w roku 1947 od pracy wychowawczej odsunięto personel zakonny. Etaty obsadzono ludźmi świeckimi.

W 1952 roku dyrektorką zostaje pani Genowefa Nickowska, po niej pani Eryka Morawiec, po mężu Klemens. W tym samym roku obie wyjeżdżają do Niemiec. Funkcję dyrektorki obejmuje pani Lucja Sabasch. Pracuje z dziećmi sama do roku 1972. Program wychowania całkowicie eliminuje elementy religijne. Dzieci mimo tego, że przebywają w klasztorze wychowywane są w duchu, jak to się wtedy mówiło, socjalistycznym. W 1972 r. zostaje zatrudniona nauczycielka Maria Krawczyk. Przedszkole nadal jest placówką jednooddziałową. Dzieci przebywają tu 9 godzin -od 7.30 do 16,30. Uczęszcza do placówki 38 dzieci. Salę do zajęć mają osobną. Kuchnia i magazyn były wspólne z Caritasem. Dzieci do dyspozycji maja szatnię i plac zabaw. Nadzór pedagogiczny pełni Wydział Oświaty i Wychowania w Opolu.

W związku z rozwojem Zakładów Dziewiarskich „Opolanka” rośnie zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu. Coraz więcej kobiet podejmuje pracę. Jednooddziałowe przedszkole w Klasztorze nie wystarcza. W 1980r. z inicjatywy Gminy i „Opolanki” przedszkole zostaje przeniesione do budynku przy ul. Namysłowskiej 28. Zatrudniono 4 nauczycielki, dyrektorką nadal jest pani Sabasch. Utworzono trzy oddziały:5-6 latki, 5-6 latki, 3-4-5 latki.

W 1982 r. odchodzi na emeryturę pani Sabasch. Dyrektorką zostaje pani Maria Krawczyk, która pełni tę funkcję do roku 2000.  Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Przedszkole jest placówką nieferyjną. Termin przerwy wakacyjnej ustalony przez gminę na wniosek dyrektora organizuje się na zasadzie zapewnienia dzieciom rodziców pracujących opieki w innej placówce przedszkolnej w tej samej miejscowości. Dzieci w przedszkolu korzystają z pełnego wyżywienia- 3 posiłki. Koszt wyżywienia pokrywają w pełni rodzice. Cele i zadania przedszkola obejmują wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, opiekę nad dziećmi, współdziałanie z rodzicami. Przedszkole współpracuje z Poradnią Wychowawczo-Zawodową, szkołami środowiskowymi. Treści i metody pracy określa „Minimum programowe wychowania w przedszkolu” wydane zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Radę Pedagogiczną tworzą nauczycielki; p. Sylwia Kokot, p. Sabina Nalewaja, p. Beata Niedworok. W przedszkolu działa również Rada Rodziców. Personel administracyjny tworzą: jedna intendentka, dwie kucharki i woźna oddziałowa. Jednym z podstawowych zadań przedszkola jest współpraca z rodzicami poprzez różnorodne formy; zajęcia otwarte, spotkania z rodzicami, uroczystości przedszkolne.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat w liczbie 80. Przedszkole liczy 3 oddziały; 2 „zerówki” i jeden oddział dzieci młodszych. Jedna grupa dzieci 6 letnich chodzi na zajęcia do budynku byłej Szkoły Podstawowej przy ulicy Kościelnej w godzinach od 8,00 do 13,00. Placówka macierzysta czynna jest od godz.6,30 do 15,30. Bardzo dobrze urządzone jest zaplecze gospodarcze oraz duży plac zabaw.

W roku 1999 przedszkole zostaje przeniesione do nowo wyremontowanego budynku przy ulicy Kościelnej 4. Cały personel pedagogiczny i administracyjny w kilka dni przeniósł się do nowego pomieszczenia. Pomagali również rodzice. Przeprowadzką sprawnie kierowała dyrektorka przedszkola pani Maria Krawczyk.

W rok po przeprowadzce – w 2000 r. -  całkowitej zmianie ulega struktura pracy przedszkola. W związku z likwidacją Publicznego Przedszkola nr 2 otwarty zostaje czwarty oddział, a do przedszkola uczęszcza ponad sto dzieci. Powiększa się również skład personelu pedagogicznego i administracyjnego. Dyrektorem zostaje na mocy obustronnego porozumienia pani mgr Anna Śnigórska, do czasu następnego konkursu na dyrektora. Pani Maria Krawczyk obejmuje funkcję zastępcy.

Do roku 2002 przedszkole wypracowało wiele nowych tradycji. Wzorem innych przedszkoli zorganizowało Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych na szczeblu gminy z udziałem dzieci wszystkich przedszkoli. W działalności wewnątrzprzedszkolnej wprowadzono; Pasowanie na starszaka, Wieczór kolęd.

 

W 2002 roku w wyniku konkursu dyrektorem zostaje pani mgr Beata Niedworok. Personel pedagogiczny tworzą panie; mgr Iwona Dużyńska, mgr Ewa Holeksa, mgr Sylwia Kokot, mgr Sabina Nalewaja, mgr Śnigórska Anna, mgr Krystyna Łopuch, mgr Patrycja Henke, . Personel administracyjny to 4 woźne oddziałowe, w tym dwie na niepełnym etacie.