Kontakt
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim.

 

Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie znajdują się zdjęcia, bez właściwego opisu, co uniemożliwia technologiom wspomagającym osoby niepełnosprawne odczytanie co znajduje się na zdjęciach.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa przedszkola posiada w prawym dolnym rogu ikonę:

MENU DOSTĘPNOŚCI skrót: CTRL + U  

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Beata Niedworok, przedszkole.dobrzenwielki@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774 695 222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Informacje uzupełniające

 

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-09-01.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 1
Tel.: 774 695 222
E-mail: przedszkole.dobrzenwielki@o2.pl
Strona internetowa: przedszkole.dobrzenwielki.dlaprzedszkoli.eu

 

Dostępność architektoniczna

 

 Wejście główne do budynku przedszkola znajduje się bezpośrednio przy ulicy Kościelnej 1. Przed przedszkolem znajduje się parking. Przy drzwiach wejściowych, po ich lewej stronie znajduje się dzwonek.  Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku (w korytarzu) należy pokonać 2 stopnie schodów. Budynek przedszkola ma 4 poziomy (-1, 0, 1, 2). Budynek posiada schody, brak windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.