Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
Menu
Strona głowna  /  Aktualności
        

Konkurs plastyczny

  pt. „Moja własna książka”

Technika wykonania pracy dowolna (rysunek, wyklejanka, collage). Format prac A5 lub A4. Ilość stron do 6.

Termin oddawania prac do 31 maja 2022r. u wychowawców grup.

................................................................

Konkurs plastyczny dla dzieci!

Galeria Sztuki Wsółczesnej info@galeriaopole.pl
Zostało tylko 7 dni na zgłoszenie pracy dziecka (6 - 9 lat) w najnowszym konkursie plastycznym Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu!
Szczegóły znajdą Państwo na stronie galeriaopole.pl
Zapraszamy dzieci do udziału w zabawie!
 
Galeria Sztuki Współczesnej, Plac Teatralny 12, 45-056 Opole
...........................................................................................
 
Zdrowych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych,
wiosennego nastroju oraz miłych spotkań przy świątecznym stole.
Niech te święta przyniosą Państwu pomyślność oraz wzajemną życzliwość.
Dyrektor, grono pedagogiczne
i pracownicy przedszkola w Dobrzeniu Wielkim
----------------------------------------------------------------------------------
 
REKRUTACJA 2022/2023
    Komisja Rekrutacyjna informuje, iż lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2022/2023, jest umieszczona na gazetce w holu przedszkola.
________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, jesteśmy badaczami z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu.

Celem badania jest poznanie Państwa emocji związanych z konfliktem zbrojnym w Ukrainie ich wpływem na ogólne funkcjonowanie psychospołeczne Państwa oraz Państwa dzieci. Badanie jest skierowane do rodziców dzieci i młodzieży (przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i średnich).  Badanie jest w pełni ANONIMOWE, do analizy zostaną użyte jedynie zbiorcze wyniki, dlatego prosimy o szczere odpowiedzi. Udział może potrwać ok 20-30 minut. Żeby przejść do kwestionariusza, prosimy wejść w poniższy link:  https://badania.aps.edu.pl/index.php/1?lang=pl

Z poważaniem

KN Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży APS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej publikujemy list Ministra Zdrowia, skierowany do rodziców.
 
Minister Zdrowia
Warszawa, 03 marca 2022
 
 
ZPR.740.1.2022.AW
 
 
Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,
pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.
  U dzieci w wieku szkolnym wykonują je pielęgniarki albo higienistki szkolne (testy przesiewowe) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (bilanse zdrowia).
  Systematyczne wykonywanie testów przesiewowych oraz badań bilansowych u dzieci pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju, zaburzeń i chorób oraz na szybkie rozpoczęcie leczenia i przeciwdziałanie postępowi choroby. W wielu przypadkach chroni też przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi odczuwanymi w późniejszych latach. Wizyta profilaktyczna to także dobry moment na rozmowę z lekarzem o wszystkim, co niepokoi Państwa w rozwoju i zachowaniu dziecka, zadawanie pytań dotyczących zdrowego stylu życia oraz wyjaśnienie wątpliwości co do informacji docierających z różnych, nie zawsze wiarygodnych źródeł. W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, badania są wykonywane w następujących rocznikach:
1) roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
2)  klasa III szkoły podstawowej,
3)  klasa VII szkoły podstawowej,
4)  klasa I szkoły ponadpodstawowej,
5)  ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia.
1) Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń profilaktycznych w tym testów przesiewowych i badań bilansowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540). 2) W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej
 
2
  Szczególnie ważne jest wykonanie bilansu zdrowia przed rozpoczęciem nauki w szkole, gdyż jest wtedy oceniana tzw. zdrowotna gotowość szkolna, a wczesne wykrycie dysfunkcji pozwoli na podjęcie odpowiednich działań i dobry start w szkole.
  Mając powyższe na uwadze, zachęcam Państwa do regularnego zgłaszania się ze swoimi dziećmi na badania bilansowe, które potwierdzą, że rozwój dziecka przebiega prawidłowo, a w razie potrzeby pozwolą odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne problemy zdrowotne i podjąć niezbędne działania. Uczniowie do ukończenia 16 lat powinni zgłaszać się na badanie profilaktyczne w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych. Uczeń kończący szkołę średnią jako osoba pełnoletnia, zgłasza się na badanie sam. Uwrażliwiam więc Państwa jako rodziców i opiekunów, aby zachęcali swoje pełnoletnie dzieci do zgłoszenia się na ostatnie badanie bilansowe przed wejściem w dorosłe życie.
  Zalecenia konsultantów krajowych oraz przepisy prawne dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami znajdują się na ogólnodostępnej stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka www.medycynaszkolna.imid.med.pl.
 
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
____________________________________________________________________________

         Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

         Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim

Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem nr 01.02.2022. dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim, na posiedzeniu w dniu 10.03.2022. dokonała weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .        Po ustaleniu wyników postępowania rekrutacyjnego komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2022/2023 .

Listy dostępne na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.

  Rodzic kandydata w postaci pisemnego oświadczenia potwierdza wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane  w terminie od 21 marca do 25 marca 2022r.

  Po weryfikacji stosownych oświadczeń komisja ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola w terminie do 31 marca 2022r.

Druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/potwierdzeniewoliprzyjeciadzieckadoprzedszkola(4).doc

____________________________________________________________________________________-
 

Z radością informujemy, że gmina Dobrzeń Wielki pozyskała środki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na rok 2022, w ramach Priorytetu 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie z programu w wysokości 3 000,00 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------
DENTOBUS 2022
 

   Celem mobilnego gabinetu stomatologicznego  jest zmniejszenie próchnicy zębów u dzieci,  poprzez systematyczne badania kontrolne oraz świadczenia profilaktyczne ograniczające próchnicę.

   Obecnie ze względu sytuację epidemiczną bez obecności rodziców zajmujemy się tylko działaniami profilaktycznymi (badanie kontrolne i świadczenia profilaktyczne), w przypadku kiedy rodzice będą chcieli kontynuować leczenie dzieci  (leczenie próchnicy zębów), będzie wyznaczony termin dogodny  dla rodziców  (decyzja zapadnie po zbadaniu dzieci ze wszystkich placówek w gminie).

Wypełnione zgody prosimy dostarczyć do przedszkola do 28.03.2022 r.

Druk zgody:
https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.dobrzenwielki/zgoda-przedszkole-2021-2022.pdf
-------------------------------------------------------------------------
POMOC DLA UKRAINY
O kolejnych zbiórkach, będziemy informować na stronie internetowej lub na gazetce w holu przedszkola!

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i dary, które wpłynęły!

 
 
Pani Nadia jest mamą dziecka z naszego przedszkola, dlatego tym bardziej postarajmy się pomóc i nauczmy nasze dzieci pomagania innym.
 Jeśli ktoś chce ofiarować niezbędne rzeczy, można je przynieść do naszego przedszkola lub kontaktować się z wychowawcą grupy Motylki p. Krystyną Łopuch.
**************************************************************************************************

  TO  BYŁ  BAL !!!