Kontakt
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

Informacja

ponad 3 lat temu

 

Szanowni Rodzice

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki  -  mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, dalej zamknięte będą przedszkola tj.           

                                             

                           od 12.04.2021. do 18.04.2021.      

                                                                     

Będą mogły uczęszczać do nich wyłącznie dzieci osób ze służb zaangażowanych w walkę z koronawirusem.

Nasze przedszkole pełni dyżur dla dzieci , których rodzice pracują w służbach zaangażowanych w  walkę  z Covid 19 (pracowników medycznych i służb porządkowych) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 (DZ.U. z 26 marca 2021, poz.561) na wniosek rodziców organizowane są zajęcia w przedszkolu dla:

 

 1. rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. rodziców dzieci, którzy:
 • pracują w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • wykonują działania ratownicze
 • są zatrudnieni w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369)*
 • są zatrudnieni w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
 • są zatrudnieni w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej
  oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi do lat 3
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

Nauczyciele nadal będą pracować stacjonarnie w wyznaczonych dniach pracy w przedszkolu według ustalonego harmonogramu, a w pozostałe dni będą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Wszelkie zmiany i dodatkowe informacje będą przekazywane Państwu na maile grupowe.

 

Wnioski o zorganizowanie zajęć dostępne na stronie przedszkola.